Вещноправната категория урежда собствеността, вещните права, тяхното придобиване и изгубване, както и владението на недвижимите имоти. Всеки субект се нуждае от защита при  упражняване на своите права относно недвижимата собственост. Следва да се отбележи, че държавата и общините притежават собственост, която е публична и частна и това е уредено съответно в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.

Държавната и общинската собственост са строго регулирани и поради тази причина частната собственост представлява по-голям интерес от правна гледна точка, тъй като може да бъде собственост на физически и юридически лица. В чл.17, ал.3 от Конституцията на Република България е записано, че частната собственост е неприкосновена. Това означава, че никой не може да оказва негативно влияние върху същата и да обременява по какъвто и да е начин, освен в предвидените по закон хипотези. В Закона за собствеността е записано, че собственост могат да придобиват и чужденци и чуждестранни юридически лица, но само при определени предпоставки. Уредени са още някои хипотези относно Етажната собственост, като за тази материя е налице отделен нормативен акт.

Важно е да се отбележи придобиването на имот по давност. При добросъвестните владелци, които владеят даден имот на правно основание, придобивна давност е 5 години. Недобросъвестното придобиване на даден недвижим имот  от своя страна е за срок от 10 години. Това означава, че лицето не владее имота на правно основание и при тях не е налице юридическия факт обуславящ добросъвестността.

От съществено значение са исковете, които способстват за реализирането на лицата, имащи права върху недвижими имоти. Същите се делят на 2 групи, а именно: владелчески и собственически искове, като последните защитават не само неприкосновеността на недвижимата собственост, но и прекратяването на всяко неонователно действие което пречи на собственика да упражнява своите права, но и определяне на граници между имотите.

В сферата на вещното право „Даскалов и Партньори” предлагаме следното:

 • Консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти;
 • Учредяване на вещни тежести върху имоти – ипотеки, сертитути, право на ползване и преминаване и т.н.;
 • Комуникация с държавни и общински органи във връзка недвижими имоти;
 • Съдебна и извънсъдебна делба на имоти;
 • Правни съвети относно етажна собственост;
 • Правна подкрепа по Закона за държавната и Закона за общинската собственост;
 • Процесуално представителство пред различните видове съдилища;
 • Предявяване и защита по собственически и владелчески дела;
 • Съдействие при изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Оформяне на цялостна визия при покупки и продажби на недвижими имоти;
 • Подготовка на предварителни договори;
 • Помощ при отдаване под наем и изготвяне на съответните книжа;
 • Консултиране относно кредитиране;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица при сделки с имоти;