Както е казано – две неща са сигурни в този живот, като едното е, че ще плащаме данъци.  Данъчното законодателство реализира специална функция, а именно заплащането на различните видове налози, респективно данъчни облекчения, както и способите за комуникация с данъчни органи при различни поводи.

Съществуват данъчно задължени лица с диференцирани статути, като ще обърнем специално внимание на физическите и юридическите лица. Физическите лица следва да заплащат данъци при различни хипотези, а именно: при сключени граждански договори, доходи от наемни правоотношения, данъци за притежавани недвижими имоти и други. Относимият нормативен акт в Законът за данъците върху доходите на физическите лица, както и Законът за данъкът върху добавената стойност /ЗДДС/ при наличие на законовите предпоставки. При юридическите лица и главно при търговските дружества данъчният отрасъл влияе с по-сериозен интензитет. Все пак при повечето юридически лица са налице работници и служители, за които се дължат съответните налози. Юридически лица, регистрирани по ЗДДС, са често срещано явление, като търговци с оборот недостигащ минимума за регистрация са рядък случай, но в никакъв случай не можем да кажем, че липсват. Релевантният закон, касаещ печалбата на юридическите лица, е Законът за корпоративното подоходно облагане. Способите, по които протичат данъчните процедури, са уредени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, който урежда не само начините по установяване на данъчни задължения, но и на осигурителни такива.

Данъчно-сигурителният контрол се осъществява чрез ревизии и проверки от компетентните данъчни служители към Националната агенция по приходите. При своите проверки данъчни органи са задължени по закон да спазват определи срокове при изпълнението им, като например Ревизионният доклад следва да бъде съставен в 14 – дневен срок от изтичане на срока за извършване на ревизията, като самият ревизонен доклад и последващият ревизионен акт, следва да отговарят на конкретни критерии за тяхната действителност.

Трябва да се подчертае, че данъчната рамка в България е изключително бизнес ориентирана и привлекателна с ниските си данъчните ставки и различните онлайн услуги, които не само намалиха опашките по гишетата, но и имплементираха данъчни механизми актуални за 21 век, каквито несъмнено съществуват в развитите държави в целия Европейски съюз. В сферата на данъчното право в „Даскалов и Партньори” предлагаме следните услуги, но не само:

 

  • Консултации относно ЗДДС;
  • Правна подкрепа по Закона за корпоративно подоходно облагане;
  • Съдействие към процедури по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • Консултиране във връзка с режими за данъчни облекчения;
  • Цялостна комуникация с данъчните органи при въпроси от клиенти и правна помощ по отношение на данъчни ревизии;
  • Комплексно процесуално представителство при съдебни процедури пред всички иснтанции във връзка с ревизионни производства;