Застрахователното право е сфера осигуряваща комепенсации на пострадалите или потърпевши /но не само, тъй като и трети лица могат да се ползват от определени застраховки при различни поводи/ при едни особени и непредвидени обстоятелства наричани още застрахователни събития, които могат да бъдат най-различен характер. Относимият нормативен акт е „Кодекса за застраховането” уреждащ не само различните видове застраховки, но и методологията за издаване и отнемане на лицензии на застрахователи и презастрахователи, тяхното преобразуване, прехвърляне на портфейли, финансовото им състояние, органите по надзора им и др.

Важно е да се наблегне на наличието на няколко вида задължителни застраховки в България. Специфичният момент при тези застраховки се обуславя от факта, че в Кодекса за застраховането същите са отбелязани, но изброяването им е неизчерпателно, а именно:

 1. Застраховката на автомобилистите – Гражданска отговорност. Тази застраховака урежда отговорността на гражданите и юридически лица, във връзка с притежаваните от тях моторни превозни средства относно причинените имуществени и неимуществени вреди, като следва да се внесе яснота на понятията. Имуществените вреди са тези, които могат да бъдат оценени с пари – Например – вредите причинени върху друго МПС; средствата, които пострадалият е дал за лекарства, престой в лечебно заведение и други медицински раходи, вреди приченени върху чуждо имущество и като цяло всичко, на което може да бъде дадена парична стойност. Неимуществените вреди са тези, които не могат по абсолютно никакъв начин да бъдат оценени по стойностен показател. Това са най-вече физическите болки и страдания /възможно е и психически/, които потърпевшите от пътно-транспортни произшествия са претърпяли вследствие на събитието. Неслучайно в чл.52 от Закона за задълженията и договорите е записано следното: Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.
 2. Задължителната застраховка „ЗПОЛОЛУКА” на пътниците в средствата за обществен превоз. Тук се включват всички превозни средства имащи за цел подобен превоз, а именно: релсови превозни средства, тролейбуси и автобуси, летателни апарати, всички видове плавателни съдове, таксиметрови услуги, въжени влекове и линии. Следва да подчертаем обхватът на застраховката, като същата включва не само лицата намиращи се в превозните средства, но и намиращите се в непосредствена близост преди качването или слизането им. Минималната Застрахователната сума при такива непредвидени обстоятелства съгласно чл.476 от Кодеска за застраховането за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лева.
 3. Бегло спомената в Кодекса е Задължителна застраховка „Трудова злополука”. Същата задължава работодателите да застраховат работниците и служителите, чиито труд е оценен с по-висока степен на риск и може да засегне здравето и живота им. Относимите нормативни актове са „Закона за здравословните и безопасни условия на труд” и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска трудова злополука”. Способът и редът, по който се реализира застраховането се определя от Министерския съвет, а застраховката покрива следните рискове: смърт на застрахованото лице, в резултат на трудова злополука; трайно намалена и временна работоспособност, в резултат на трудова злополука.

Други задължителни застраховки са следните, като списъкът е неизчерпателен са: „Застраховка в проектирането и строителството, „Застраховка Отговорност на туроператора”, Застраховка на служителите упражняващи медицинската професия /Съгласно Закона за здравето/ и др.

Адвокатска кантора „Даскалов и Партньори” оказва помощ на граждани и търговски дружества по застрахователни въпроси В тази сфера предлагаме:

 

 • Правна подкрепа при обстоятелства касаещи задължителната застраховка
  Гражданска отговорност” при ПТП;
 • Правно съдействие касаещо злополуки при превоз на пътници в средствата за обществен превоз;
 • Консултации относно трудови злополуки;
 • Съвети по всички видове застраховки – задължителни и незадължителни.
 • Комплексно правно обслужване на Застрахователни дружества и Застрахователни брокери.
 • Комуникация с държавни и общински органи по застрахователни въпроси;
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по застрахователни дела от всякакъв характер.