Ако търсите правен съветник, във връзка с лицензионни режими и държавни регулации, то Вие сте на правилното място. Основният закон, уреждащ общите принципите, касаещи всички държавни регулационни и лицензионни режими за определени дейности, извършвани на територията на Република България,  е Законът за ограничаване на административното регулиране и  административния контрол върху стопанската дейност.

Идеята на този закон е да улесни извършването на стопанска дейност, като ограничи изискванията към бизнеса при започване и развитие на подобни инициативи. Все още в България за не малка част, се изисква сериозна административна, юридическа и организационна подготовка, включително попълване на не малко на брой документи, заявления, приложения и прочие. Ето защо процесът по издаване на разрешителни и лицензи много трудно би могъл да премине успешно и в разумен срок без специфичните юридически познания и опит на адвокатска кантора.

Основните режими за регулиране на корпоративната дейност могат да бъдат обособени в два сегмента, а именно – лицензионният и регистрационният. Разграничението е според това дали е  налице, или отсъства възможност за преценка по целесъобразност от страна на административния орган. Така например при издаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, Комисията за финансов надзор проверява освен законосъобразността на искането, така и целесъобразността на извършването на конкретната дейност.

При регистрацията, за разлика от лицензионния режим, не може да се прави преценка по целесъобразност. Така например за осъществяване на дейност като туроператор, административният орган не може да откаже регистрацията, ако кандидатът е предоставил всички необходими по закон документи, които удостоверяват, че са спазени всички нормативни изисквания.

Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, могат да се установяват само със закон. Ако се нуждатете от правна помощ и смятате, че Вашата дейност попада в подобен обхват, моля да се свържете с нас.

В адвокатска кантора Даскалов и Партньори предлагаме пълна и всеобхватна правна подкрепа при необходимст на следните лицензионни и регистрационни режими:

 • Банкова дейност, дейност като дружество за електронни пари, дейност като платежна институция, както и дейност като системен оператор на платежни системи;
 • Застрахователна дейност, дейност като презастраховател, дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск и дейност на застрахователен брокер;
 • Дейност като централен депозитар на ценни книжа, регулиран пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, доставчик на услуги за докладване на данни, инвестиционно дружество, национално инвестиционно дружество, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, както и като акционерно дружество със специална инвестиционна цел;
 • Извършване на допълнително доброволно и задължително пенсионно осигуряване и актюерска дейност за обслужване на пенсионноосигурителни дружества;
 • Извършване на дейност по доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация;
 • Извършване на дейност по здравно осигуряване;
 • Извършване на дейност като стокова борса;
 • Дейност като митнически агент;
 • Безмитна търговия;
 • Хазартна дейност;
 • Производство, транспорт, търговия и външнотърговска дейност с оръжие, взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, както и с определени изделия и технологии с двойна употреба;
 • Частна охранителна дейност;
 • Дейности по проектиране, производство, внос, търговия, ремонт, монтаж и поддръжка на противопожарна техника, извършване на дейност по пожарна и аварийна безопасност, извършване на пожароопасни и взривоопасни работи;
 • Провеждане на клинични изпитвания, производство, търговия или внос на лекарства и лекарствени продукти;
 • Промишлена преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия;
 • Производство на спиртни напитки;
 • Извършване на универсалната пощенска услуга или на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
 • Извършване на пощенски парични преводи;
 • Извършване на дейност на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове и домове за медико-социални грижи;
 • Проучвания за наличия на находища и добиване на газ, нефт и други изкопаеми;