Наказателното право регулира обществените отношения в случаи на извършени престъпления. Тук се включват действия при задържане на заподозрения, привличане на обвиняем по досъдебно производство, както и защита в съдебна фаза на подсъдимите. Наказателното право е фундаментален стълб във всяка една правна система, на която са вменени функции относно санкционирането или оправдаването  на лицата, които са привлечени в наказателния процес.

Налице са различни принципи в наказателното право, като някои се отличават от останалите. Първят е на законността с неговите подпринципа, като законоуставеността и по-точно, че нито един гражданин не може да бъде осъден, ако към момента на извършване на престъплението, същото не е обявено за противозаконно. Актуален пример е държането на акцизни стоки без бандерол, което преди години не беше предвидено в Наказателния кодекс, а единствено търгуването и законовата рамка беше изменена и празнотата в закона допълнена. Законоустановеност и по-точно, че санкциите и правата на лицата, извършили престъпление следва да бъдат обективирани в нормативен акт. Изключително важен за правовата държава е принципът на демократизма, който протектира цялото общество и всички граждани без ограничения. Забранени са такива основани на раса, пол, етническа и партийна принадлежност, образование, религия и други обстойно описани в чл.6, ал.2 от Конституцията. Следва да се отбележи и хуманизма, който е фундаментален стълб в наказателноправната наука. Най-общо и съкратено казано, наказаният не може да бъде подлаган на физическо насилие и изтезания и следва да бъдат положени усилия, след изтърпяване на наказанието, същият да може, без трудности, да се реинтегрира в обществото и да продължи нормален начин на живот.

Налице за различни Наказателни закони, които имат диференцирани функции. Наказателният кодекс например регламентира видовете престъпления и размерите на наказанията, докато Наказателно-процесуалният кодекс /НПК/, методологията за реализиране на наказателното производство от момента на задържането на лицата, през трансформирането им в обвиняеми в досъдебното производство, до момента в който същите стават подъдими, както и други процесуални моменти. Законът за изпълнение на наказанията регулира правата и задълженията на лицата, които изтърпяват вече наложено наказание – „ливашане от свобода“. Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни предвижда способите по противодейстие срещу противозаконни прояви на лицата под 18 – годишна възраст.

В областта на наказателното право Даскалов и Партньори предлагат следните услуги:

 

  • Първоначална правна защита на лицата задържани за 24 часа, които все още нямат процесуално качество;
  • Юридическа защита на граждани, привлечени като обвиняеми, на фаза досъдебно производство;
  • Цялостно процесуално представителство на подсъдими пред Софийски градски съд, Районни, Окръжни, Специализирани и Апелативни съдилища и Върховния касационен съд;
  • Защита при налагане мерки за неотклонение, както и тяхното обжалване;
  • Консултации във връзка с наказателното право и извършени престъпления;
  • Изготвяне на жалби против издадени наказателни постановления.