Процесуалното представителство е оправомощаването на едно лице да извърши определени действия вместо друго лице от негово име и за негова сметка, пред различните органи на съдебната, държавната и общинска власт. Най-общо казано физическо или юридическо лице наема Адвокат или друго лице предвидено в закона, имащо права да осъществява подобни функции, да извършва представителни или защитни дейности, във връзка с неговите интереси. В настоящата правна сфера ще обърнем внимание на процесуалното представителство касаещо Адвокатите.

В зависимост от правната материя процесуално представителство пред съд се осъществява по граждански, търговски, административни, данъчни и наказателни дела. По граждански дела Адвокатът може да представлява физически и юридически лица от различен вид. При юридическите лица попадат всички търговски дружества /Дружества с ограничена отговорност ООД/ЕООД, акционерни дружества – АД/ЕАД, Командитни дружества – КД и други. Освен това тук взлизат банкови и небанкови институции, други кредитни институциизастрахователни дружества, държавни институции, ведомства, общини и т.н. Подобно е представителството по административни  и данъчни дела. Малко по-различно стоят нещата по наказателни дела, най-малко в наименованието на процесуалния представител. Докато при първите три вида дела е довереник или по-просто казано представляващ, то при делата от наказателен характер говорим за защитник. Независимо от вида на съдебните производтва е изключително важно Адвокатът да изготви конкретна стратегия и индивидуална концепция за максимална защита правата и интересите на клиентите си.

Възможно е също така Адвокатът да извършва представителни функции пред несъдебни органи, като НАП, НОИТърговския регистър, Агенцията по геодезия картография и кадастър, общини и други, като се снабдява с данъчни оценки, скици, удостоверения и т.н.

В „Даскалов и Партньори” представляваме нашите клиенти навсякъде където е необходимо, като включваме следните услуги:

  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела;
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела;
  • Процесуално представителство по наказателни дела;
  • Цялостна правна подкрепа на банкови и небанкови кредитни институции;
  • Пълно правно обслужване на застрахователни дружества и застрахователни брокери;
  • Юридическо съдействие пред държавни и общински структури;