На всеки субект независимо дали е физическо или юридическо лице се е налагало да участва в покупка или продажба на недвижим имот. Видът на имота може да е от всякакъв характер, но най-често става въпрос за апартаменти, къщи, офиси, гаражи и т.н. Независимо от коя страна се намирате – на продавач или купувач, със сигурност са налице редица условности, за които всеки трябва да бъде мнителен. През последните години не са малко случаите, както на лица служещи с измами, така и на други недобросъвестни лица, целящи облага независимо от последствията. Неимоверно от страната на купувача рисковете са повече, но и качеството на продавача не е за подценяване. В настоящото изложение ще разгледаме и двете хипотези поотделно.

Несъмнено най-важното обстоятелство за купувача е да разбере дали имотът е обремен с тежести. Това може да са ипотеки, въбрани от съдебни изпълнители, учредено право на ползване и други права на трети лица. Ипотеката следва имота независимо от смяната на собственотта, тъй като същата гарантира удовлетовярването на кредитора. Възбраната най-вече означава, че е наложена от съдебен изпълнител за погасяване на дадено вземане. Правото на ползване също е изключтелно важно, тъй като е възможно имотът да е закупен от продавача със запазено право на ползване, което означава, че същият е така наречния гол собственик. Препоръчваме при покупка на недвижим имот да бъдат извадени 2 броя Удостоверения за тежести от Служба по вписванията – 1 брой преди подписване на предварителния договор за покупко-продажба и 1 брой в деня на изповядване на сделката. Последното е наложително, с оглед периода на подписване на предварителния и окончателния договор, защото това може да е от един до няколко месеца и не е изключено да бъде учредена тежест в процесния период. Вторият важен елемент е данъчната оценка. Особеността при нея е стойността на имота, като препоръчваме да не се изповядват сделки под данъчната оценка, поради възможността от разваляне на сделката. Следва също така се представят документи от кадастъра и други книжа, като за тях следи нотариусът, при когото се изповядва сделката.

Ако сте от страната на продавача действително не са налице множество фактори, на които да обърнете внимание. Съществува обаче едно обстоятелство, което следва да се третира с по-висока степен на внимание. Повечето лица желаещи да придобият собственост върху недвижими имоти обикновено прибягват до услугите на кредитни институции осигуряващи им финансиране. Едно от условията на банките за превеждане на дължимата сума на продавачите е  сделката да е осъществена и да е налице вписан нотариален акт в Служба по вписванията. Обичайно, при самото изповядване на сделката освен страните по покупко-продажбата присъства и представител на банката. Абсолютно задължително е купувачът да представи писмо ангажимент, от което да е видно, че въпросният кредит реално е отпуснат целево и същият ще послужи за удовлетворяването на продавача.

Надяваме се да сме внесли известна яснота при този вид сделки с недвижими имоти, като в никакъв случай с настоящото изложение не претендираме за изчерпателност. Не препоръчваме изповядването на каквито и да е сделки без намесата адвокат недвижими имоти специализиран в тази област.

Относно сделките с недвижимите имоти от „Даскалов и Партньори“ предлагаме следното:

 

  • Проверка за наличието на тежести върху недвижими имоти – ипотеки, въбрани и други;
  • Съдействие със служба по вписванията относно удоствоверяване на собствеността и удостоверения за тежести;
  • Данъчни оценки от съоветни общини;
  • Участие в преговори;
  • Комуникация с банки, във връзка кредитиране;
  • Изповядване на сделки пред нотариуси;
  • Изготвяне на предварителни договори;
  • Изваждане на кадастрални скици и кадастрални схеми;
  • Учредяване на вещни права.