Трудовото право е основен правен отрасъл, уреждащ правоотношенията между работниците и служителите ,от една страна и работодателите от друга. Сферата е твърде обширна, като засяга всички лица, осъществяващи дейност по трудови правоотношения. Важно е да се отбележи, че трудовите отношения са такива на власт и подчинение, следователно работодателят се разпорежда, а работникът от своя страна изпълнява. Следва да се подчертае възмездността на трудовото правоотношение. Работниците и служителите биват наемани, с оглед личните им качества и поради тази причина трудовото правоотношение не може да се прехвърля и наследява.

Относимият нормативен акт е Кодекса на труда, където главно, но не само се регулират трудовите права и задължения. Говорим за срочността на трудовите правоотношения, отпуски, правила касаещи трудовата дисциплина, налагане на дисциплинарните наказания, съответно законосъобразното им налагане и тяхното потвърждаване. Също така следва да се отбележи разпоредбата на трудовата злополука, която следва да компенсира работниците и служителителите при настъпването на едно отрицателно събитие засягащо живота и здравето. При наличието на подобни хипотези касаещи рискови професии, но не само, работодателят следва да е сключил застраховки за своите работници и служители. Абсолютно задължително е работодателят да е осигурил здравословни и безопасни условия за труд, като в тази насока провежда необходимите инструктажи и обучения.

Заплащането на труда следва да се разглежда в засимост от вида труд, който се полага, като тук отново влияят редица фактори и по-точно за какъв вид се касае – нощен или извънреден, работа по време на официални празници, дължи ли се увеличение на трудово възнаграждение поради производствена необходимост и др.

Във връзка с трудовото право „Даскалов и Партньори“ консултират, както работодатели, така и работници:

 

 • Пълно правно съдействие на работодатели касаещи трудовото законодателство;
 • Правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания;
 • Консулатции във връзка с граждански договори и абонаметни обслужвания;
 • Съдебно и извънсъдебно решаване на спорове касаещи трудови злополуки;
 • Подготовка на книжа и документи за всякакви трудовоправни спорове;
 • Представителство пред компентните съдилища и всички съдебни инстанции засягави въпроси по съкращения,
  дисциплинарни наказания, уволнения и други правни спорове;
 • Подготовка на трудови договори, конфиденциални споразумения и декларации, правила за вътрешния
  трудов ред, инструкции и всякакви книжа и документи относими към сферата;
 • Осъществяне на преговори между служители и работодатели;
 • Консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения;