Безспорен факт е необходимостта от опитна и адекватна правна помощ на всяко едно търговско дружество или корпоративна структура. В „Даскалов и Партньори” се стремим да осигурим правната сигурност на нашите бизнес клиенти, като девизът ни е – „Напред вървим заедно”. Независимо дали икономическата обстановка е стабилна или не, отдаденият адвокат би помогнал за реализирането на дадена идея или уреждането на възникал правен въпрос и за това препоръчваме на всеки предприемач, задължително да разполага с адвокат. Разбира се, търговците по презумпция са професионалисти по занятие и при тях са налице някой облекчения и изключения от гражданския оборот. Пример за това е посочена в чл.309 от Търговския закон, а именно: „Не може да се намалява поради прекомерност неустойката, дължима по търговска сделка, сключена между търговци”, докато в чл.92 от Закона за задълженията и договорите относно физическите лица е обективирано, че: „Ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния размер”.

Въпросите които биха могли да възникнат при всеки един търговец са неимоверно много и настоящето изложение не би могло да бъде достатъчно, но ще опитаме на внесем яснота по може би най-актуалните въпроси:

 1. Несъбрани вземания – Търговските дружества главно доставят стоки и извършват услуги при конкретни условия на отложено плащане. Подободен метод несъмнено стимулира търговският оборот, но крие рискове от забавени или изобщо неосъществени плащания. В зависимост от размера на сумата предлагаме различни варианти, като за гарантиртане на вземането препоръчваме банкови гаранции и акредитиви, но задължително трябва да се има предвид, че таксите за подобни услуги в никакъв случай не са малки и следва да се помисли дали цялата процедура е целесъобразна и оправдава вложенията. Независимо от размера на отложеното плащане със сигурност трябва да се помисли за механизъм гарантиращ събираемостта. Относно вземания, при които падежите са настъпили и контрагентът с поведението си категорично е показал, че няма намерение да заплати дължимото следва да се изготви индивидуална стратегия. Абсолютно наложително е да се постави въпроса – „Дали целта оправдава средствата”. Съгласно действащото законодателство търговците отговарят с притежаванто от тях имущество. Ако при един търговец са налице множество задължения към различни контрагенти, следва да се направи цялостна проверка на имуществото му, като на разположение са различни правни механизми, които биха могли да дадат обективна представа за състоянието на един търговец. Ако стане ясно, че въпросното търговско дружество е останало без активи препоръчваме сериозно да се обмисли дали изобщо да се започне съдебна процедура, тъй като същата би натоварила вземането с адвокатски хонорари, държавни такси, суми за вещи лица и т.н.
 2. Бизнесът и Данъчното право – Неимоверно приемаме за чиста монета фактът, че всяко едно търговско дружество се нуждае от личен данъчен консултант. Това се налага не само заради различните данъчни закони, които биха могли да имат отношение към дейността на търговеца, както е например при тези, които търгуват с алкохолно напитки и тютюневи изделия, като при тях освен, останалите данъчни закони, отношение има и Закона за акцизите и данъчните складове. Общо взето, почти цялото данъчно законодателство касае лицата упражняващи търговска дейност, в по-голяма или по-малка степен. Например Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Законът за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, различни осигурителни закони, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс /ДОПК/ и др. Комуникацията с данъчните органи е изключително важна, тъй като на същите им е вменена контролната функция. Ясно е, че компетентните служители към Националната агенция по приходите /НАП/ извършват проверки и съставят ревизионни актове, с които налагат имуществени санкции на търговците, но българските съдилища решават дали санкциите са наложени в съотвествие със закона и дали са спазени процедурите за това. Ето защо, считаме Адвокатската подкрепа за изключително важна при въпроси от данъчен характер.
 3. Търговците и Трудовото право – по-голяма част от лицата упражняващи търговска дейност разполагат с работници и служители. Трудовото право е една специфична и чувствителна материя, а и няма как да не е така, тъй като в момента на написването на настоящото изложение, над 3 милиона българи работят по трудови правоотношения. На първо място следва трудовите договори да бъдат прецизирани съгласно действащото законодателство, като в компетециите на работодателя е опцията за срочен или безсрочен трудов договор. На следващо място са вътрешните документи на работодателя от типа на Правилника за вътрешния трудов ред, различните инструкции, правила за обучения и т.н. На трето място, процедурите за налаге на дисциплинарни наказания следва да бъдат прецизирани до най-високото възможно ниво, тъй като и най-малкото нарушение на правилата, ще доведе до негативни последици за работодателя. Пример за това е, че преди налагане на каквото и да е дисциплинарно наказание следва да се изискат писмени обяснения на работника или служителя. Ако това не е сторено съдът ще отмени наказанието без да разглежда спорът по същество – аргумент чл.193, ал.2 от Кодекса на труда.
 4. Търговските дружества и Международните контрагенти – В условията на членство на България в Европейския съюз, обхатът на търговска дейност значително се разширява. Един от основните фундаменти на съюза, е свободното движение на стоки и услуги. Безспорен факт е, че при население от над 500 милиона жители към 01.01.2017г. възможностите за бизнес се увеличават многократно. В рамките на еропейското икономическо пространство са налице редица Директиви и Регламенти, установяващи правила за поведение и задължения за лицата желащи да оперират на еднния пазар, а за трети страни, тази материя се регулира от нормите на международното право. На подобни предприемачи задължително се препоръчва наемането на конслутанти, с цел съблюдаване на законодателната рамка:

 

В сферата на търговското и дружественото право от „Даскалов и Партньори” предлагаме на нашите корпоративни клиенти следните услуги:

 • Избор на подходяща правна форма при стартиране на бизнес /ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА/
 • Консултации относно данъчното законодателство и оспорване на ревизионни актове по съдебен ред;
 • Правна подкрепа относно трудовото законодателство;
 • Прехвърляне на дружествени дялове;
 • Промяна на правната форма;
 • Продажба на търговски дружества;
 • Консултации относно европейското и международното законодателство;
 • Изготвяне на франчайз договори във връзка със стъпването на международни и европейски пазари;
 • Правно облужване на чуждестранни юридически лица и създаване на бизнес в България;
 • Създаване на индивидуални концепции относно рискови контрагенти;
 • Стратегии при събиране на вземания;
 • Процедури по несъстоятелност и други права на кредиторите;
 • Ликвидация на Търговски дружества;
 • Изготвяне на книжа и документи от всякакъв характер касаещ дейността на търговските дружества;
 • Правна подкрепа по застрахователни въпроси;
 • Съдействие по отношение на комуникацията с банковите институции по всякакви поводи;
 • Изготвяне на общи условия;
 • Правно проучване на потенциални контрагенти;
 • Комисионни договори, довори за лизинг и превоз;
 • Изготвяне на ценни книги;
 • Подготвка на документи за процедури от диференциран характер;
 • Лицензионни режими относно транспортни фирми, таксиметрова дейност, заложни къщи, аптеки и много други;
 • Закупуване на недвижими имоти и съпътстващата документация;
 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции;